Innowacje pedagogiczne

Potrafię napisać! - Ćwiczenia twórczego pisania.

Czas realizacji: II –III 2019r.

Autor : Hanna Śniadek

Przedmiot, klasa – język polski, klasa III a gimnazjum


Cele prowadzonej innowacji:

 • utrwalenie zasad redagowania krótkich i dłuższych form wypowiedzi pisemnych,
 • rozwijanie zainteresowania uczniów językiem jako składnikiem dziedzictwa kulturowego,
 • doskonalenie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce,
 • budzenie w uczniach kreatywności.


Innowacja będzie polegała na prowadzeniu, w ramach powtórzenia i utrwalenia wiedzy i umiejętności  przed egzaminem gimnazjalnym ,zajęć, na których uczniowie będą tworzyć  w ciekawy i efektywny sposób różnorodne formy wypowiedzi pisemnych. Innowacja ma służyć inspirowaniu ucznia do bycia kreatywnym, do tworzenia własnych tekstów poprzez praktyczne działanie. Prowadzone metody mają charakter interdyscyplinarny, związane są z filmem, malarstwem, radiem, telewizją, prasą, Internetem, fotografią, przewodnikiem turystycznym.

Kto ty jesteś? Polak mały.

Czas realizacji:  przez 10 miesięcy w roku szkolnym 2018/19


Innowacja pedagogiczna autorstwa Anity Szczepanik jest adresowana  do uczniów klas II i III edukacji wczesnoszkolnej.


Cele prowadzonej innowacji:

 • wychowanie do wartości, kształtowanie postaw patriotycznych uczniów,
 • dostrzeganie piękna i oryginalności naszego regionu,
 • nabywanie poczucia przynależności narodowej,
 • przybliżanie wiadomości na temat ojczyzny,
 • rozwijanie kompetencji cyfrowych u uczniów i nauczycieli,
 • bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów znajdujących się w sieci,
 • integracja  rówieśnikami z innych regionów Polski,


W ramach realizowanej innowacji uczniowie stworzą logo projektu, interaktywny album pt. „Piękna nasza Polska cała”, w  końcu interaktywną grę. Przygotują gazetkę nawiązującą do 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości, odwiedzą miejsca pamięci, zorganizują warsztaty kulinarne, stworzą album słynnych Polaków, przygotują inscenizację do wybranej legendy.  Uczniowie nawiążą kontakt z uczestnikami projektu z innych regionów Polski.


Innowacja pedagogiczna jest prowadzona przez nauczycieli: Danutę Dolatę i Grażynę Szczepańską.

Poszukuję, obserwuję, wnioskuję

Termin realizacji: 15.11.2018 – 29.03.2019

Innowacja pedagogiczna jest adresowana do  uczniów klasy VII i VIII oraz klas III gimnazjum, którzy interesują się przedmiotami: fizyka i chemia. Przedsięwzięcie to ma na celu odejście od tradycyjnego sposobu przekazywania wiedzy.


Wprowadzenie niekonwencjonalnych form i metod pracy pozwoli na osiągnięcie następujących celów:

 • pogłębianie zainteresowań uczniów przedmiotami: fizyka i chemia,
 • wyposażenie uczniów w zasób wiadomości i umiejętności , które pozwalają w sposób uporządkowany zrozumieć świat,
 • rozwijanie samodzielności i twórczego myślenia do rozwiązywania problemów,
 • rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości,
 • doskonalenie umiejętności praktycznego zdobywania wiedzy z zakresu chemii i fizyki,
 • projektowanie oraz wykonywanie doświadczeń i eksperymentów, dokonywanie obserwacji  pomiarów oraz wyciąganie wniosków,
 • formułowanie hipotez i problemów badawczych,
 • dokumentowanie prowadzonych obserwacji i dokonywanie prezentacji wyników swojej pracy,
 • twórcze rozwiązywanie problemów,
 • poszerzanie słownictwa związanego z chemią i fizyką,
 • efektywna współpraca w grupie,
 • umiejętność prezentowania efektów pracy zespołowej.

 

Innowacja pedagogiczna prowadzona przez nauczycieli: Barbarę Galbierczyk, Annę Wilczurę.

Projekt e- Twinning pt: CH.E.R.I.S.H ( Cultural Heritage Encourages Reality and Saves History)

Termin realizacji:  03.09.2018r. – 21.12.2018r.

Innowacja pedagogiczna jest skierowana do grupy uczniów  klasy VIII.


Cele prowadzonej innowacji:

 • podnoszenie świadomości w Europejskim Dniu Języków, znaczenie nauki języków i różnorodności językowej  w celu zwiększenia zrozumienia międzykulturowego,
 • wzmacnianie umiejętności komunikacyjnych,
 • promowanie dziedzictwa kulturowego i różnorodności Europy jako sposobu wzajemnego zrozumienia i przezwyciężania różnic kulturowych,
 • wyrabianie w uczniach odwagi w celu komunikowania się w różnych językach i bycia rozumianym zgodnie z własnymi potrzebami i wymaganiami,
 • umożliwienie uczniom artystycznej i projektowej perspektywy i umiejętności poprzez zwiększenie ich wyobraźni i kreatywności,
 • udoskonalenie integracji narzędzi Web 2.0.


Projekt  e – Twinning  jest realizowany przez grupę uczniów klasy VIII pod kierunkiem nauczycieli: Haliny Doktór, Anny Wilczury.

Zajęcia przygotowujące uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki z wykorzystaniem metody ORTOGRAFFITI

Termin realizacji: listopad 2018 – marzec 2019r.


Zajęcia są przeznaczone dla  zainteresowanych uczniów z klasy VII.


Cele realizowanej innowacji pedagogicznej:

Głównym celem  projektu jest wsparcie uczniów ze specyficznymi trudnościami  w uczeniu się matematyki.


Cele ogólne/ terapeutyczne:

 • podnoszenie samooceny ucznia poprzez organizowanie sytuacji dydaktycznych sprzyjających odnoszeniu sukcesu,
 • rozwijanie koncentracji uwagi,
 • wydłużanie okresów skupienia uwagi na działalności matematycznej,
 • kształtowanie nawyku starannego zapisu rozwiązań zadań matematycznych,
 • wyciszanie reakcji lękowych związanych ze stresem szkolnym oraz lękiem przed porażką na lekcji matematyki,
 • rozwijanie umiejętności samodzielnego uczenia się matematyki,
 • ponoszenie odpowiedzialności za naukę.
 • dążenie do osiągnięcia sukcesu na miarę swoich możliwości.


Nauczyciel realizujący innowację pedagogiczną:   Anna Wilczura

Autor  innowacji: dr Elżbieta Mrożek

Dbamy o środowisko naturalne i zdrowo się odżywiamy

Czas realizacji: wrzesień 2017r. – maj 2018r.


Program jest skierowany dla uczniów korzystających z zajęć szkolnej świetlicy.


Cele realizowanej innowacji pedagogicznej:


 • rozwijanie dbałości o własne zdrowie  i higienę osobistą oraz kształtowanie postaw proekologicznych,
 • uwrażliwianie uczniów na wartość otaczającego ich środowiska naturalnego i treści dotyczące zdrowego odżywiania się,
 • rozbudzanie wrażliwości i potrzeby kontaktu z przyrodą,
 • wyrabianie szacunku dla przyrody i jej piękna,
 • rozszerzanie wiedzy o zdrowiu,
 • zachęcanie do wyboru zdrowego styku życia,
 • stwarzanie możliwości przekształcenia biernych postaw na aktywnych uczestników, inicjatorów działań na rzecz własnego zdrowia i najbliższego środowiska,
 • wdrażanie do twórczego myślenia,
 • rozwijanie umiejętności obserwowania środowiska oraz gromadzenia informacji o nim,
 • włączanie rodziny, środowiska lokalnego w działania proekologiczne i prozdrowotne,
 • zapoznanie z zasadami recyklingu,
 • wykorzystanie naturalnej ciekawości świata  u dzieci dla rozwijania trwałych zainteresowań przyrodniczych.

Nauczyciel prowadzący innowację pedagogiczną na zajęciach  szkolnej świetlicy: Justyna Zielezińska

Palcem po mapie Europy

Czas trwania: 27.02.2017r. – 23.06.2017r.


Program jest skierowany do uczniów klas III gimnazjum zainteresowanych przedmiotem geografii, a w szczególności wiadomościami dotyczącymi Europy.


Cele realizowanej innowacji pedagogicznej:


 • pogłębianie wiedzy uczniów na temat wybranych krajów Europy, ich położenia na mapie, stolic, cech środowiska przyrodniczego, gospodarki. atrakcji turystycznych oraz symboli.
 • poznanie ciekawostek przyrodniczo – geograficznych na temat różnych państw,
 • uwrażliwienie na piękno i niepowtarzalność poszczególnych państw Europy,
 • rozwijanie ciekawości w poznawaniu świata.
 • uświadomienie postaw poszanowania innych narodów i kultur.
 • kształtowanie umiejętności wykorzystania w praktyce różnych danych (tworzenie wykresu klimatycznego).
 • kształtowanie umiejętności tworzenia gier dydaktycznych na stronie internetowej.
 • wyrabianie nawyków pracy samodzielnej i w grupie oraz odpowiedzialności za rezultaty tej pracy.
 • kształtowanie umiejętności planowania i organizowania pracy,
 • kształcenie umiejętności posługiwania się mapą i planem miasta.

Nauczyciel realizujący innowację pedagogiczną: Marika Jędrzejewska

Data zgłoszenia innowacji do Kuratorium Oświaty: 02.02.2017, nr 526.


Informujemy, że z dniem 25.05.2018r.

w Zespole Szkół w Sośniach

został powołany

Inspektor Ochrony Danych

Waldemar Dolata

kontakt:  w_dolata@wp.pl

UBEZPIECZENIE COMPENSAAktualności


Dzisiaj jest: Poniedziałek
23 Września 2019
Imieniny obchodzą
Boguchwała, Bogusław, Libert,
Minodora, Tekla

Do końca roku zostało 100 dni.
Zodiak: Waga

Kontakt

Zespół Szkół w Sośniach

ul. Wielkopolska 43

63-435 Sośnie

tel./fax 62 739 10 23

e-mail: zssosnie@sosnie.pl